GV Solyushans Ltd, Service Level Agreement (SLA)


Van kracht op 1 mei 2018

Gedurende de Duur van de Service Level Agreement (indien van toepassing, de "Overeenkomst"), zal de Gedekte Service een Maandelijks Uptime Percentage aan de Klant verstrekken van ten minste 99,9% (de "Servicel level Objective" of "SLO"). Als GV Solyushans Ltd de SLO niet haalt, en als de klant aan zijn verplichtingen onder deze SLA voldoet, komt de klant in aanmerking voor het ontvangen van de hieronder beschreven financiële tegoeden. In deze SLA wordt het enige en exclusieve rechtsmiddel van de klant beschreven voor een eventueel falen van GV Solyushans Ltd om de SLO te halen. Termen met een hoofdletter die in deze SLA worden gebruikt, maar niet worden gedefinieerd in deze SLA, hebben de betekenis die in de Overeenkomst is uiteengezet.

Definities

De volgende definities zijn van toepassing op de SLA:
  • "Gedekte Service" betekent: de op het web gebaseerde betalingsvalidatieservices van GV Solyushans Ltd en API-eindpunten die worden gebruikt voor toegang tot de validatieservices.
  • "Uitvaltijd" betekent: verlies van externe connectiviteit vanwege het falen van de systemen van GV Solyushans Ltd.
  • "Uitvaltijd" betekent een periode van één of meer opeenvolgende minuten downtime. Gedeeltelijke minuten of Intermitterende downtime voor een periode van minder dan één minuut tellen niet mee voor eventuele downtimeperioden.
“Financieel Tegoed” betekent het volgende:

Maandelijkse uptime Percentage Percentage van de jaarlijkse rekening voor de betrokken Gedekte Service dat niet aan SLO voldoet en dat wordt gecrediteerd op toekomstige jaarlijkse facturen van de Klant
99.00% - < 99.90% 10%
95.00% - < 99.00% 25%
< 95.00% 50%
  • 'Maandelijks uptime percentage' betekent het totale aantal minuten in een maand, verminderd met het aantal minuten Downtime dat werd veroorzaakt door alle Downtime-perioden in een maand, gedeeld door het totale aantal minuten in een maand .
Klant moet financieel krediet tegoed

Om een ​​van de hierboven beschreven Financiële tegoeden te ontvangen, moet de Klant de technische ondersteuning van GV Solyushans Ltd binnen dertig dagen vanaf het moment waarop de Klant in aanmerking komt om een ​​Financieel Tegoed te ontvangen, melden. De klant moet GV Solyushans Ltd ook voorzien van serverlogbestanden met verlies van externe connectiviteitsfouten en de datum en tijd waarop die fouten zich hebben voorgedaan. Indien de klant niet aan deze vereisten voldoet, verbeurt de klant zijn recht op het ontvangen van een financieel tegoed. Als een geschil ontstaat met betrekking tot deze SLA, zal GV Solyushans Ltd te goeder trouw een beslissing nemen op basis van de systeemlogboeken, bewakingsverslagen, configuratierecords en andere beschikbare informatie, die GV Solyushans Ltd op verzoek van de klant ter beschikking stelt voor audits door de klant.

Maximaal financieel tegoed

Het totale maximum aan Financiële Tegoeden dat door GV Solyushans Ltd aan de Klant wordt uitbetaald voor alle Downtime-perioden die plaatsvinden in één enkele factureringsmaand, zal niet meer bedragen dan 50% van het verschuldigde bedrag van de Gedekte Service voor de toepasselijke maand. . Financiële Tegoeden zullen worden gemaakt in de vorm van een geldkrediet dat wordt toegepast op toekomstig gebruik van de Service en zullen worden toegepast binnen 60 dagen nadat het Financieel tegoed is aangevraagd.

SLA-uitsluitingen

De SLA is niet van toepassing op: (a) kenmerken die zijn aangeduid met Alpha of Beta (tenzij anders vermeld in de bijbehorende documentatie); (b) functies die zijn uitgesloten van de SLA (in de bijbehorende documentatie), of (c) fouten : (i) veroorzaakt door factoren buiten de redelijke controle van GV Solyushans Ltd; (ii) die voortkwamen uit de software of hardware van de Klant of software of hardware van derden, of beide; (iii) die het gevolg was van misbruik of ander gedrag dat de Overeenkomst schond; of (iv) het resultaat is van quota die door het systeem zijn toegepast en / of die in de Client Area zijn opgenomen.