IBAN.COM Algemene Voorwaarden


Van kracht op 1 mei 2018

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het onder licentie vallende materiaal (onderstaand gedefinieerd) onder licentie van GV Solyushans LTD, een bedrijf met adres: Asen Zlatarov 16, Plovdiv 4000, Bulgarije en BTW-nummer: BG201793517 (hierna te noemen: 'IBANCOM & rsquo;) aan de klant genoemd (hierna te noemen "klant") op het toepasselijke IBANCOM-inschrijvingsformulier of een afzonderlijke overeenkomst die kan bestaan ​​tussen IBANCOM en die klant (samen met deze algemene voorwaarden, " de bestelling ") voor de levering van de IBANCOM gehoste opzoektools die door de klant zijn geselecteerd en zijn opgegeven in de bestelling (" de producten ") en het gebruik van de gegevens, informatie en redactionele inhoud en alle software (samen met gelicentieerd materiaal) die is opgenomen in de producten.

1.2 Producten die op het bestelformulier zijn opgenomen, kunnen worden verstrekt door het gelieerde bedrijf van IBANCOM. Gelicentieerd materiaal in dergelijke Producten wordt geleverd door IBANCOM onder licentie van IBANCOM. De klant gaat ermee akkoord dat IBANCOM het recht heeft om deze algemene voorwaarden ten aanzien van dergelijke gelicentieerde materialen af ​​te dwingen alsof het een partij bij de bestelling was.

1.3 De Bestelling wordt onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en de Klant gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

2. Toegang tot het Product

2.1 De klant zal zich houden aan alle instructies met betrekking tot de beveiliging van de producten die zijn uitgegeven door IBANCOM. Een speciaal aangewezen gebruikersnaam en wachtwoord worden door IBANCOM toegewezen aan de Klant of medewerkers van de Klant genoemd die geautoriseerd zijn voor toegang tot en gebruik van de Producten (& lsquo; Authorized Users ') voor het exclusieve gebruik van de Klant of Geautoriseerde Gebruikers voor toegang de Producten en het Gelicentieerde Materiaal. Gebruikersnamen zijn uniek voor de genoemde individuele geautoriseerde gebruiker en mogen niet worden gedeeld of overgedragen. IBANCOM kan van tijd tot tijd gebruikersnamen en / of wachtwoorden wijzigen in overeenstemming met zijn standaard beveiligingsprocedures en zal de klant hierover informeren.

2.2 De Klant dient IBANCOM onmiddellijk op de hoogte te stellen als hij op de hoogte is of vermoedt dat ongeautoriseerde personen een wachtwoord hebben verkregen. IBANCOM zal het wachtwoord wijzigen en de klant hierover informeren. Indien de Klant IBANCOM telefonisch op de hoogte stelt, wordt deze kennisgeving binnen 48 (achtenveertig) uur schriftelijk bevestigd door de Klant.

3. Licentie

3.1 IBANCOM verleent de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de Klant en zijn Geautoriseerde Gebruikers voor toegang tot en gebruik van de Producten en het Gelicentieerde Materiaal voor intern zakelijk gebruik, alleen onder voorbehoud en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, en voor dit doel om:  (a) De gegevens waartoe toegang is verkregen via het Gelicentieerde Materiaal te zoeken, te ondervragen en te tonen (" Gelicentieerde gegevens ") op het scherm, voornamelijk voor één persoon & s exclusief gebruik;

 (b) Een beperkt aantal afdrukken van items die zijn opgenomen in de gelicentieerde gegevens met behulp van de afdrukopdrachten in het Product af te drukken; & nbsp;
 (c) Een enkele kopie van niet-substantiële delen van de gelicentieerde gegevens te downloaden en te archiveren in machineleesbare indeling; en te verkopen  (d) één exemplaar van relevante Gelicentieerde Gegevens voor de audit- en regelgevingsdoeleinden van de Klant te downloaden en opte slaan, maar niet voor enig ander doel.
3.2 De klant erkent hierbij dat het auteursrecht, databaserechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten die zijn vervat in of met betrekking tot het gelicentieerde materiaal en alle verzamelingen daarvan en in de documentatie die IBANCOM op grond van de producten (" documentatie) heeft verstrekt, zijn en blijven het enige eigendom van IBANCOM of (indien van toepassing) hun externe licentiegevers. Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​hieronder, mag geen enkel deel van de Gelicentieerde Materialen of Documentatie in welke vorm of op welke manier dan ook worden gereproduceerd en mag het niet worden gebruikt om mappen, databases, mailinglijsten of andere afgeleide werken voor te bereiden of te compileren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IBANCOM .
3.6 IBAN Widgets Voorwaarden

Licentiebeperkingen. U mag niet:
(b) een vergoeding vragen voor het gebruik van de Widget zonder onze schriftelijke toestemming;
(c) de Widget reverse-engineeren, wijzigen of wijzigen;
(d) de weergave van Inhoud of Merken weergegeven door de Widget wijzigen, verdoezelen of verstoren;
(e) de Widget weergeven op een manier die een succesvolle koppeling, doorverwijzing naar of levering van de Inhoud niet mogelijk maakt;
(f) voeg een tussenliggende pagina, splash-pagina of andere inhoud toe tussen de widget en de inhoud;
(g) de Widget weergeven op elke site die www.iban.com of haar producten of services verongelijkt, inbreuk maakt op de eigendomsrechten van IBANCOM of andere rechten, in strijd is met toepasselijke wetgeving, of bedreigend, vulgair of anderszins ongepast is, zoals we bepalen, in onze naar eigen goeddunken;
 

4. Veranderingen aan het Product

4.1 IBANCOM behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in de Producten of een deel of delen daarvan of om delen van delen daarvan te verwijderen en om wijzigingen aan te brengen in tijden van beschikbaarheid van de Producten en de bijbehorende exploitatieregels en in het bijzonder:

 (a) om wijzigingen aan te brengen in de normale service-uren en in gebruikersidentificatieprocedures op voorwaarde dat IBANCOM geen wijzigingen aanbrengt in de normale service-uren, behalve in geval van nood, zonder kennisgeving van de Klant ten minste 14 (veertien) dagen; & nbsp ;
 (b) om alle of een van de Gelicentieerde Gegevens toe te voegen, te wijzigen, te verwijderen of anderszins te wijzigen; & nbsp;
 (c) om de Producten te onttrekken aan een bepaald netwerk waar zij van tijd tot tijd beschikbaar zijn of om de Producten beschikbaar te maken via een extra of alternatief netwerk.

  4.2 Indien door schuld van IBANCOM (wat geen omstandigheden buiten IBANCOM's redelijke controle zou kunnen omvatten) elk Product wordt opgeschort of onderbroken of anders tijdelijk niet beschikbaar is of een fout in het Product optreedt waardoor de Klant effectief toegang kan krijgen aan de Gelicentieerde Gegevens tijdens de normale service-uren, zal IBANCOM alle nodige stappen ondernemen om de fout zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te verhelpen, maar is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die de Klant daardoor lijdt.

5. Geen Garanties

5.1 Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, geeft IBANCOM geen uitdrukkelijke garantie of verklaring met betrekking tot de Producten of de Gelicentieerde Materialen en sluit deze alle geïmpliceerde garanties uit inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties dat de informatie in de Gelicentieerde Gegevens nauwkeurig of actueel is of dat het geschikt is voor een bepaald doel. Alle voorwaarden, garanties of verklaringen die expliciet of impliciet zijn met betrekking tot de werking of levering van het Product worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Licentiekosten

6.1 De Klant betaalt de aan IBANCOM verschuldigde vergoeding zoals uiteengezet in de Bestelling of anderszins gecommuniceerd aan de Klant door IBANCOM, samen met de toepasselijke belasting op de toegevoegde waarde of andere omzetbelasting, op de wijze zoals bepaald in de Overeenkomst of het Bestelformulier. IBANCOM kan achterstallige kosten op achterstallige facturen van maximaal anderhalf (1½) procent per maand of het hoogste bedrag dat wettelijk is toegestaan, afhankelijk van welke lager is, beoordelen en innen.

6.2 Beschikbare query's en serviceplannen.

(a) De door IBANCOM geleverde producten bevatten een vooraf gedefinieerd aantal beschikbare zoekopdrachten (b) De Klant mag de beschikbare vragen in zijn account gebruiken voor de periode van 12 maanden vanaf de datum van de Purestcase (c) Als de Klant zijn plan niet vernieuwt vóór de vervaldatum, gaan alle resterende vragen in zijn account verloren.
(d) De klant kan aanvullende vragen voor zijn rekening kopen. Resterende zoekopdrachten van eerdere aankopen worden behouden als de huidige aankoop een plan is met hetzelfde of een hoger aantal zoekopdrachten als het huidige plan.

7. Beperking van aansprakelijkheid; Schadeloosstelling

7.1 De totale totale aansprakelijkheid van IBANCOM en hun licentiegevers tegenover de Klant voor rechtstreekse verliezen die voortvloeien uit het gebruik van een Product door de Klant of zijn Geautoriseerde Gebruikers is beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat de Klant aan IBANCOM heeft betaald voor de gebruik van het Product gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop het verlies werd geleden.

7.2 IBANCOM of hun licentiegevers ZIJN AAN DE KLANT AANSPRAKELIJK VOOR ONDERDEEL VAN DEZE ORDE OF IN VERBAND MET LICENTIEVOORGESCHREVEN MATERIALEN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE EN / OF GEVOLGSCHADE VAN OOK, ZELFS ALS HIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.
7.3 Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid van een persoon te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van die persoon, zijn werknemers of agenten, behalve voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

   7.4 Hoewel de werknemers, bedienden en agenten van IBANCOM en IBANCOM geautoriseerd kunnen zijn om de Klant bij te staan ​​door middel van helpdesk- en ondersteuningsfaciliteiten, zal enige hulp door deze werknemer, dienaar of agent uitsluitend voor risico van de Klant zijn en noch IBANCOM noch IBANCOM is aansprakelijk voor alle verlies of schade geleden door de Klant die daar vandaan komt.

7.5 De ​​Klant zal IBANCOM en IBANCOM vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten of uitgaven die het gevolg zijn van de schade die IBANCOM direct of indirect heeft geleden als gevolg van enige claim of gedraging die is ingesteld of ingesteld tegen IBANCOM door een derde partij die voortvloeit uit ongeautoriseerde gebruik van de Producten door de Klant of zijn Geautoriseerde Gebruikers.

7.6 IBANCOM zal Licentienemer schadeloos stellen en schadeloosstellen en bij IBANCOM's optie alle handelingen of procedures van welke aard dan ook of beschrijving die zijn gebaseerd op de bewering van een derde partij inzake patent-, auteursrecht- of handelsmerkinbreuk jegens Licentienemer met betrekking tot de Gelicentieerde materialen (een " Claim & rsquo;), op voorwaarde dat: (i) de Gelicentieerde Materialen worden gebruikt zoals verstrekt door IBANCOM; (ii) IBANCOM wordt snel en schriftelijk op de hoogte gebracht van een dergelijke claim; (iii) IBANCOM het recht wordt gegeven om het onderzoek, de verdediging en de afwikkeling van elke Claim te controleren en te leiden; en (iv) Licentienemer werkt redelijkerwijs samen met IBANCOM, op ​​kosten van IBANCOM, in verband met het voorgaande en doet geen toegang tot of aanbod tot vereffening zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IBANCOM. Deze vrijwaring geldt niet voor wijzigingen in de Gelicentieerde Materialen door de Licentienemer wanneer; (i) een dergelijke wijziging is de oorzaak van de Claim; of (ii) het gebruik door de Licentienemer van de Gelicentieerde Materialen in combinatie met enig ander product of bron dat niet is geleverd of geautoriseerd door de IBANCOM, waar een dergelijke combinatie de oorzaak van de Claim is. Indien de Materialen die onder Licentie vallen, worden of in de mening van IBANCOM waarschijnlijk onderwerp van Claim worden, staat Licentienemer IBANCOM toe, op licentievoorwaarden en kosten, en als enige en exclusieve rechtsmiddel van Licentiegever: ( i) om de Licentienemer het recht te geven om de Gelicentieerde Materialen te blijven gebruiken; (ii) ze te vervangen of aan te passen, zodat ze geen inbreuk maken; of (iii) om de Licentienemer een terugbetaling te verlenen van het ongebruikte deel van de vergoedingen betaald door de Licentienemer met betrekking tot de relevante Gelicentieerde Materialen.

7.7 De Producten kunnen koppelingen naar externe sites bevatten. IBANCOM is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van dergelijke sites en wijst, voor zover wettelijk toegestaan, alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af met betrekking tot informatie die beschikbaar is op dergelijke sites of toegankelijk is via Hyperlinks.

8. Gebruik van de Producten

8.1 De Klant zal de Producten en de Gelicentieerde Materialen gebruiken in overeenstemming met alle wetten en regels die van toepassing zijn op de Klant.

8.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zijn terminals en andere bijbehorende apparatuur compatibel zijn met de vereisten van de producten en de klant moet alle relevante kosten betalen die verband houden met dergelijke hardware, apparatuur of andere netwerkcomponenten van de klant.
8.3 De klant dient ervoor te zorgen dat alle kopieën van het gelicentieerde materiaal uit de apparatuur worden verwijderd voordat de apparatuur wordt weggegooid.

9. Gegevensbescherming

9.1 Elke partij moet zich houden aan alle gegevensbeschermings- en privacyregels die op haar van toepassing zijn met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie met betrekking tot een persoon (& persoonlijke gegevens) die is opgenomen in de Gelicentieerde Materialen. De Klant mag geen gebruik maken van dergelijke persoonlijke gegevens, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door het Product of door toepasselijke wetgeving.

10. Beëindiging

10.1 Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat beschikbaar zou kunnen zijn, kan IBANCOM de Bestelling onmiddellijk beëindigen als:

 (a) de Klant is in strijd met artikel 3 hierboven; & nbsp;
 (b) de Klant betaalt IBANCOM niet binnen 14 (veertien) dagen na de vervaldag of is anderszins in overtreding van de Order en verzuimt deze schending te herstellen binnen 14 (veertien) dagen na schriftelijke kennisgeving van IBANCOM die de inbreuk specificeert en vereist dat het wordt verholpen; of (c) de Klant op enig moment insolvent of failliet (of het equivalent in een rechtsgebied) wordt of regelingen treft met of ten behoeve van zijn crediteuren of dat hij verplicht of vrijwillig wordt ontbonden (anders dan ten behoeve van een bonafide fide reconstructie of fusie zonder insolventie) of heeft een ontvanger aangesteld om het geheel of een deel van zijn onderneming of activa stop te zetten of dreigt te stoppen met ondernemen.

10.2 Bij beëindiging om welke reden dan ook zullen de verleende licenties van IBANCOM ophouden de Producten ter beschikking te stellen van de Klant, zal alle schulden van de Klant aan IBANCOM onmiddellijk verschuldigd zijn en zal de Klant onmiddellijk alle documentatie met betrekking tot de Producten aan IBANCOM terugzenden. 10.3 IBANCOM heeft bovendien het recht om de levering van de Producten aan de Klant op te schorten als zij redelijkerwijs vermoedt dat de Klant deze algemene voorwaarden schendt en de Klant een redelijke vergoeding kan vragen voor het herstellen van de Producten.

11. Algemeen

11.1 De Klant mag niet toewijzen (inclusief in verband met de verwerving van enig aandelenbelang van de Klant van meer dan 25 procent (25%)), overdracht, hypotheek, kosten of een deel van zijn rechten, verplichtingen of verplichtingen uit hoofde van de Order om elke derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IBANCOM. Elke beweerde toewijzing is nietig en ongeldig.
 11.2 Het bestelformulier en deze algemene voorwaarden prevaleren boven of vervangen alle voorwaarden van de Klant en alle of enige eerdere beloften, verklaringen, afspraken of regelingen die mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of impliciet, tussen de partijen op elk moment met betrekking tot de levering van het Product en geen wijziging of wijziging zal van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door een waarlijk gemachtigde ondertekenaar van de Klant en IBANCOM.

 11.3 Niet-nakoming door IBANCOM om enige rechten uit te oefenen of af te dwingen, of het geven van enige verdraagzaamheid, vertraging of toegeeflijkheid, mag niet worden opgevat als een afstand van zijn rechten onder de Orde of anderszins.

 

DATAVOORWAARDEN VOOR DERDEN VAN TOEPASSING VOOR IBAN.com


1. VocaLink Limited

UK Clearing Code-informatie in dit product is afkomstig van de uitgebreide branchelijst van de sorteercode (EISCD) van VocaLink Limited. & Nbsp; Alle eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten) van de EISCD-, sorteercode- en sorteercode-gegevens berusten bij UK Payments Administration Limited, die zij namens haar aangesloten instellingen beheert.